Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar Birlik bünyesindeki Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetinde çözülebilecektir.

Müşteriler; üyelere yaptıkları başvurulara, üyelerce verilmiş olumsuz veya kısmen olumlu cevaplar karşısında halen uyuşmazlığın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünürlerse, cevabın taraflarına tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirler. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.